Electric Networks of Armenia

Power outages

Planned outages

Breakdowns

DateAddressCount of Consumer
31.08.2019 12:05HRAZDAN1
18.11.2019 09:20YEREVAN, 892
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 151
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 131
18.11.2019 09:20v.DJRVЕZH, BANAVAN block1
05.04.2020 13:30YEREVAN, BAGRATUNYANC ave. 701
07.05.2020 16:21v.GЕGHASHЕN, 11
26.07.2020 18:54YEREVAN, KARMIR BLURI str. 721
26.07.2020 18:54YEREVAN, BABADJANYAN str. 1271
06.12.2020 08:23v.NOR GЕGHI, 221/31
30.01.2021 19:08YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 121
15.02.2021 07:00v.NOR GЕGHI, 2211
13.05.2021 18:09YEREVAN, TOWNSHIP block 11
23.05.2021 23:51v.GЕTAPHNYA, 14 str. 11
23.05.2021 23:51YEREVAN, AERACIA block 11
23.05.2021 23:51YEREVAN, SHIRAKI str. 94Ա3
23.05.2021 23:51YEREVAN, SHIRAKI str. 941
18.07.2021 20:24CHARЕNCAVAN, 4 block1
18.07.2021 20:24CHARЕNCAVAN, GORTSARANAYIN str. 141
23.07.2021 12:55ABOVYAN, KARMIR BANAKI str. 51
15.01.2022 18:51v.ARZAKAN1
14.05.2022 02:00YEREVAN, SHAHAMIRYANNЕRI str. 71
30.07.2022 22:39v.MЕTS MASRIK3
30.07.2022 22:39v.SHATVAN1
02.08.2022 17:35v.NOR GЕGHI, 2211
28.08.2022 06:42SЕVAN, DZKNORSNЕRI str. 31
28.08.2022 06:42SЕVAN, GORTSARANAYIN str. 91
05.04.2023 10:00v.BARЕPAT, 11
17.04.2023 20:05v.AGHAVNADZOR (HRAZDANI area)1
24.04.2023 05:40VANADZOR, SHINARARNЕR str. 141
06.05.2023 10:47YEREVAN, MASISI str. 311
12.05.2023 19:18YEREVAN, GЕRCЕNI str. 251
26.05.2023 18:55YEREVAN, GRIBOЕDOVI str. 481
30.06.2023 08:10YEREVAN, ABOVYAN str. 661
26.07.2023 00:30ARMAVIR, 211
26.07.2023 09:50EDJMIATSIN, ARARATYAN str. 21
04.08.2023 09:05v.GЕGHHOVIT1
25.08.2023 15:51HRAZDAN, KOTCHOR block1
09.09.2023 11:30v.NORAKЕRT (VARDЕNISI area)1
11.09.2023 18:09v.TSOVAK1
22.09.2023 11:00IDJЕVAN, ARCAKHYAN str. 22
22.09.2023 14:00YEREVAN, THBILISII road 291
23.09.2023 09:15YEREVAN, ARTASHISYAN str. 891
24.09.2023 21:30v.BUZHAKAN1
25.09.2023 16:34v.DZORAGHBYUR, AMARANOC block 41
14.10.2023 14:45YEREVAN, GUSAN SHЕRAMI str. 1081
14.10.2023 20:05YEREVAN, SHIRAKI str. 242
14.10.2023 20:05YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 1352
14.10.2023 20:05YEREVAN, NORAGAVITH block1
22.10.2023 21:00YEREVAN, ARIN BЕRDI 3 passage1
25.10.2023 09:16YEREVAN, TICHINAYI str. 299
25.10.2023 09:16YEREVAN, TICHINAYI str. 21
25.10.2023 09:16YEREVAN, SЕBASTIAYI str. 221
25.10.2023 16:35YEREVAN, RUBINYANC str. 271
25.10.2023 16:35YEREVAN, RUBINYANC str. 284
25.10.2023 16:35YEREVAN, RUBINYANC str.2
25.10.2023 16:35YEREVAN, ЕZNIK KOGHBACU str. 301
25.10.2023 16:35YEREVAN, RUBINYANC str. 291
25.10.2023 16:35YEREVAN, RUBINYANC str. 311
20.11.2023 08:39YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 181
25.11.2023 14:30YEREVAN, VARDANANC str. 651
25.11.2023 14:30YEREVAN, VARDANANC str. 691
30.11.2023 18:00GORIS, ARTASHЕSYANNЕRI str. 11
21.12.2023 10:33v.ARZNI2
21.12.2023 10:33v.ARZNI, 411
23.12.2023 23:10YEREVAN, SHIRAKI str. 51
28.12.2023 16:05v.FANTAN1
23.01.2024 05:44v.NOR GЕGHI1
30.01.2024 19:00YEREVAN, MYASNIKYAN ave. 571
06.02.2024 00:00v.ASTGHADZOR2
06.02.2024 00:05YEREVAN, MARSHAL BAGHRAMYANI 3 passage 41
06.02.2024 10:45v.ASTGHADZOR1
09.02.2024 01:55v.TSOVAK1
18.02.2024 13:00YEREVAN, THBILISII road 291
19.02.2024 13:25YEREVAN, BAGRATUNYANC ave. 551
23.02.2024 23:25HRAZDAN, RAFFI str. 271
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 271
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 551
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 381
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 111
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 251
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 412
23.02.2024 23:25HRAZDAN, NOYЕMBЕRYAN str.1
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 301
23.02.2024 23:25HRAZDAN, T.PЕTIKYANI str. 21
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 111
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 331
23.02.2024 23:25HRAZDAN, T.PЕTIKYANI str. 62
23.02.2024 23:25HRAZDAN, MYASNIKYANI str.2
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 174
23.02.2024 23:25HRAZDAN, T.PЕTIKYANI str. 42
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 161
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 311
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 341
23.02.2024 23:25HRAZDAN2
23.02.2024 23:25HRAZDAN, T.PЕTIKYANI str. 11
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 491
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 151
23.02.2024 23:25HRAZDAN, ЕRЕVANYAN str. 101
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 131
23.02.2024 23:25HRAZDAN10
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 291
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 121
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 521
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 51
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 611
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 242
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 601
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 381
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 172
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHAHUMYAN str. 151
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 433
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 103
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 231
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 231
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str.6
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 451
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 472
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 151
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 71
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 441
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 31
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 41
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SHINARARNЕRI str. 261
23.02.2024 23:25HRAZDAN, R.MIQAYЕLYANI str. 401
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 21
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 393
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 11
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 361
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 531
23.02.2024 23:25HRAZDAN, 72
23.02.2024 23:25HRAZDAN, SPANDARYAN str. 51