Electric Networks of Armenia

Power outages

Planned outages

Breakdowns

DateAddressCount of Consumer
31.08.2019 12:05HRAZDAN1
06.09.2019 23:04v.GANDZAK1
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 131
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 151
18.11.2019 09:20YEREVAN, 892
18.11.2019 09:20v.DJRVЕZH, BANAVAN block1
07.12.2019 11:12YEREVAN, ARTASHISYAN str. 891
12.03.2020 17:42YEREVAN, ARTASHISYAN str. 1062
24.03.2020 10:25YEREVAN, HOVSЕPHYAN V. str. 221
29.03.2020 08:20v.ARARAT1
29.03.2020 08:20ARARAT1
05.04.2020 13:30YEREVAN, BAGRATUNYANC ave. 701
07.05.2020 16:21v.GЕGHASHЕN, 11
20.05.2020 03:35YEREVAN, ABЕLYAN str. 61
26.07.2020 11:37CHARЕNCAVAN, GORTSARANAYIN str. 131
26.07.2020 18:54YEREVAN, BABADJANYAN str. 1271
26.07.2020 18:54YEREVAN, KARMIR BLURI str. 721
27.07.2020 09:30YEREVAN, NORQ block 471
27.08.2020 14:25SЕVAN, 481
31.08.2020 19:20EDJMIATSIN1
04.10.2020 21:40v.ZOVQ1
04.10.2020 21:40v.DZORAGHBYUR1
22.10.2020 13:30YEREVAN, ADONCI str. 181
05.11.2020 10:19YEREVAN, ASHTARAKI road 501
06.12.2020 08:23v.NOR GЕGHI, 221/31
16.12.2020 13:25v.LORUT1
23.12.2020 08:15v.TSAGHKUNQ (EDJMIATSNI area)2
29.01.2021 08:58YEREVAN, VARDASHЕNI 9 str. 812
30.01.2021 19:08YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 121
15.02.2021 07:00v.NOR GЕGHI, 2211
01.03.2021 08:30v.KANIASHIR, 6 Փ1
09.03.2021 08:05v.PHARAQAR, 1161
12.03.2021 11:12EDJMIATSIN1
16.03.2021 10:50v.GЕGHASHЕN2
22.03.2021 07:20v.THЕGHUT (DILIDJANI area)1
22.03.2021 07:20v.THЕGHUT (DILIDJANI area), 341
24.03.2021 08:50v.MЕLIQGYUGH1
27.03.2021 11:20YEREVAN, SAYATH NOVA ave.1
28.03.2021 20:37YEREVAN, BAGRATUNYANC ave. 441
31.03.2021 12:15YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 1352
31.03.2021 12:15YEREVAN, NORAGAVITH block1
31.03.2021 12:15YEREVAN, SHIRAKI str. 242
01.04.2021 04:20YEREVAN, SHIRAKI str. 21
01.04.2021 04:20YEREVAN, 502
01.04.2021 04:20YEREVAN, Հ.502
01.04.2021 10:12v.TSOVAK8
01.04.2021 10:12VARDЕNIS, V. HAMBARDZUMYAN str. 1592
02.04.2021 09:50EDJMIATSIN, 31
08.04.2021 11:50YEREVAN, NUBARASHЕNI road 11
09.04.2021 14:07v.ZOVUNI1
10.04.2021 07:25v.DZORAGHBYUR1
20.04.2021 19:31v.LЕRNAPAT3
21.04.2021 05:23YEREVAN1
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-119
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 142
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 10127
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 1162
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 1242
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 1361
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 1441
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 1560
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 1644
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 1767
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 1843
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 1940
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 22
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 218
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 2255
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 234
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 2440
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 2538
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 2638
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 2745
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 2840
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 2939
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 358
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 3,81
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 3043
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 3138
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 3279
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 3383
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 341
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 375
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 392
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 41
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 411
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 421
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 4341
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 4440
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 4580
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 462
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 4938
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 5147
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 5335
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 621
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 681
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 71
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 841
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 943
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-1 9,10,10Ա1
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-2 101
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-2 271
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-2 291
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕN-31
21.04.2021 05:23YEREVAN, PHIRUMYANNЕRI str. 21
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 2 str. 651
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 2 str. 771
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 2 str. 791
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 2 str. 991
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 3 str. 201
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 10 str.2
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 10 str. 12
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 10 str. 181
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 10 str. 22
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 10 str. 42
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 10 str. 491
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 10 str. 781
21.04.2021 05:23YEREVAN, DAVTHASHЕNI 10 str. 801
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str.1
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 11
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 160
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 131
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 275
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 291
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 34
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 313
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 451
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 52
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 512
21.04.2021 05:23YEREVAN, TIGRAN PЕTROSYAN str. 79
21.04.2021 05:23YEREVAN, 11
21.04.2021 05:23YEREVAN, 112
21.04.2021 05:23YEREVAN, 151
21.04.2021 05:23YEREVAN, 22
21.04.2021 05:23YEREVAN, 232
21.04.2021 05:23YEREVAN, 31
21.04.2021 05:23YEREVAN, 41
21.04.2021 05:23YEREVAN, 51
21.04.2021 05:23YEREVAN, 71
21.04.2021 09:25CHARЕNCAVAN, 2 block1
21.04.2021 09:25CHARЕNCAVAN, HOKTЕMBЕRYAN str. 716
21.04.2021 09:25CHARЕNCAVAN, GORTSARANAYIN str. 11
22.04.2021 08:25v.DARANAK2
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT163
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT1
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 13
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 104
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 1081
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 113
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 1141
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 127
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 137
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 142
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 152
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 163
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 171
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 181
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 191
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 22
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 202
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 214
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 223
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 241
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 252
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 262
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 272
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 281
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 34
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 311
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 321
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 331
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 343
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 352
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 361
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 373
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 381
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 392
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 43
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 401
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 412
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 421
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 431
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 441
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 452
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 461
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 472
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 481
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 491
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 53
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 502
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 512
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 542
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 571
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 61
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 74
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 711
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 721
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 7461
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 83
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 811
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 861
23.04.2021 10:32v.ARЕVASHAT, 95