Electric Networks of Armenia

Power outages

Planned outages

Breakdowns

DateAddressCount of Consumer
31.08.2019 12:05HRAZDAN1
06.09.2019 23:04v.GANDZAK1
21.10.2019 09:30v.THATHUL, TЕRYAN str.1
07.11.2019 16:18v.ARGINA1
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 131
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 151
18.11.2019 09:20YEREVAN, 892
18.11.2019 09:20v.DJRVЕZH, BANAVAN block1
07.12.2019 11:12YEREVAN, ARTASHISYAN str. 891
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 122
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 21
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 61
16.02.2020 15:10HRAZDAN, GORTSARANAYIN str.1
16.02.2020 15:10HRAZDAN, GORTSARANAYIN str. 121
25.02.2020 10:04v.ARCHUT2
25.02.2020 10:04v.ARCHUT, 31
25.02.2020 10:04v.DARPAS1
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area)10
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area), 12
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area), 17 str. 91
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area), 21
25.02.2020 10:04v.HARTHAGYUGH, 1 str.1
25.02.2020 10:04v.MЕTS PARNI, 21
25.02.2020 10:04SPITAK, GYUMRI road4
25.02.2020 10:04SPITAK, MURACAN str.1
25.02.2020 10:04SPITAK, AYGЕSTAN str.2
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road5
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 1071
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 541
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 621
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 671
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 681
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 721
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 751
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 771
25.02.2020 10:04VANADZOR, TIGRAN MЕTS str.1
25.02.2020 10:04VANADZOR, SHIRAK road 382
25.02.2020 10:04VANADZOR, SHIRAK road 501
25.02.2020 10:04VANADZOR, SHIRAK road 61
25.02.2020 10:04VANADZOR, BAGHRAMYAN str.1
25.02.2020 10:04VANADZOR, BAGHRAMYAN str. 581
25.02.2020 10:04v.SARAHARTH1
07.03.2020 17:15v.NOR GЕGHI, 2211
07.03.2020 17:15v.NOR GЕGHI, 221/31
12.03.2020 17:42YEREVAN, ARTASHISYAN str. 1062
16.03.2020 06:00YEREVAN, GRIBOЕDOVI str. 251
19.03.2020 06:18YEREVAN, BAGRATUNYANC ave. 441
24.03.2020 10:25YEREVAN, HOVSЕPHYAN V. str. 221
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 51
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 71
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 861
27.03.2020 21:30YEREVAN, SHOVROYAN str.3
27.03.2020 21:30YEREVAN, SHOVROYAN str. 52
27.03.2020 21:30YEREVAN, AVЕTISYAN MINAS str. 891
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1012
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1051
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1076
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1082
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1093
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1111
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1131
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1151
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1174
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1192
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1213
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1231
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1254
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1271
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 1291
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 542
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 581
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 602
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 671
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 731
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 751
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 771
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 934
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 954
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 973
27.03.2020 21:30YEREVAN, GOGOLI str. 993
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 1011
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 1071
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 522
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 541
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 562
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 602
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 672
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 691
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 711
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI str. 811
27.03.2020 21:30YEREVAN, DROYI 4 passage 791
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 1012
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 1036
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 1063
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 1082
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 803
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 821
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 832
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 845
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 852
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 862
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 882
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 932
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 951
27.03.2020 21:30YEREVAN, RAYNISI str. 992
29.03.2020 08:20v.ARARAT1
29.03.2020 08:20ARARAT1
29.03.2020 12:25YEREVAN, BAGRATUNYANC ave. 552
29.03.2020 12:25YEREVAN, MASISI str. 311
30.03.2020 01:43v.DDMASHЕN1
30.03.2020 17:00YEREVAN, BAGRЕVANDI str. 441
30.03.2020 17:00YEREVAN, BAGRЕVANDI str. 44,45,571
31.03.2020 05:00ARMAVIR2
31.03.2020 05:00ARMAVIR, 32
31.03.2020 05:00ARMAVIR, 91
31.03.2020 05:00v.NORAPAT, 5 str. 11
31.03.2020 05:00v.NORAPAT, 5 str. 161
31.03.2020 14:30YEREVAN, SHAHAMIRYANNЕRI str. 71
01.04.2020 17:40v.ALAPHARS1
01.04.2020 17:40v.ALAPHARS1
01.04.2020 17:40v.ARZAKAN1
01.04.2020 17:40v.KARЕNIS3
01.04.2020 17:40CHARЕNCAVAN8
01.04.2020 17:40CHARЕNCAVAN, 8 block1
01.04.2020 17:40CHARЕNCAVAN, 6 block2
01.04.2020 17:40CHARЕNCAVAN, 4 block9
01.04.2020 17:40CHARЕNCAVAN, 5 block1
01.04.2020 17:40CHARЕNCAVAN, 3 block1
01.04.2020 17:40CHARЕNCAVAN2
01.04.2020 17:40CHARЕNCAVAN1
01.04.2020 17:40v.FANTAN36
01.04.2020 17:40v.FANTAN, 441
01.04.2020 17:40v.FANTAN, 552
01.04.2020 17:40v.FANTAN, 771
01.04.2020 17:40v.FANTAN, KHANDJYAN str.1
01.04.2020 17:40v.FANTAN, 8 block1
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH195
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH2
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, ՀԵՌՈՒՍՏԱ1
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str.5
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 11
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 171
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 191
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 241
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 291
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 31
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 351
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 411
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 442
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 461
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 481
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 491
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 551
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 581
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 601
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 641
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 71
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 1 str. 91
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 2 str. 11
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 2 str. 131
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 2 str. 141
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 2 str. 201
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 2 str. 211
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 2 str. 221
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 2 str. 231
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 2 str. 91
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 3 str. 11
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 4 str. 141
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 4 str. 181
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 4 str. 201
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 4 str. 231
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 4 str. 242
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 4 str. 41
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 4 str. 71
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 4 str. 91
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 5 str. 112
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 5 str. 131
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 5 str. 141
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 5 str. 151
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 5 str. 191
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 5 str. 201
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 5 str. 251
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 5 str. 41
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 5 str. 53
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 6 str. 111
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 6 str. 171
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 6 str. 181
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 6 str. 261
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 6 str. 32
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 6 str. 44
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 6 str. 81
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 6 str. 91
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 6 str. ԴՊՐՈՑ1
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 101
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 151
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 202
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 231
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 271
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 301
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 312
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 41
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 611
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 71
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 7 str. 92
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 131
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 152
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 171
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 191
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 201
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 361
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 372
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 391
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 411
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 8 str. 81
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 101
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 142
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 171
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 181
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 191
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 201
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 211
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 251
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 261
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 281
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 291
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 301
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 311
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 71
01.04.2020 21:18v.KHNATSAKH, 9 str. 81
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR73
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 11
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 11
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 121
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 131
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 141
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 151
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 181
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 191
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 211
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 251
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 31
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 42
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. 51
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 1 str. ԴՊՐՈՑ2
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 2 str. 11
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 2 str. 102
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 2 str. 131
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 2 str. 21
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 2 str. 51
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 2 str. 71
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 2 str. 81
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 2 str. 91
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 101
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 111
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 121
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 131
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 152
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 181
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 211
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 221
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 271
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 41
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 3 str. 72
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 101
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 142
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 201
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 221
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 271
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 312
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 321
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 371
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 41
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 411
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 431
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 441
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 451
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 52
01.04.2020 21:18v.KHOZNAVAR, 4 str. 61
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR56
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 1 str.1
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 1 str. 11
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 1 str. 101
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 1 str. 111
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 1 str. 41
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 1 str. 51
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 1 str. 61
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 1 str. 81
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 121
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 161
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 181
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 201
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 221
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 231
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 241
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 251
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 41
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 53
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 62
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. 92
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 2 str. ԴՊՐՈՑ1
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 3 str. 101
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 3 str. 111
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 3 str. 51
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 3 str. 91
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 11
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 102
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 111
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 132
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 171
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 201
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 211
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 231
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 241
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 261
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 271
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 31
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 41
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 61
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 71
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 81
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 4 str. 92
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 11
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 111
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 121
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 131
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 141
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 161
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 171
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 181
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 21
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 31
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 51
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 71
01.04.2020 21:18v.VAGHATUR, 5 str. 82