Electric Networks of Armenia

Power outages

Planned outages

Breakdowns

DateAddressCount of Consumer
30.08.2019 18:29v.TSAGHKAHOVIT1
31.08.2019 12:05HRAZDAN1
05.09.2019 07:10v.HNABЕRD (ARAGATSI area), 19 Փ1
06.09.2019 23:04v.GANDZAK1
11.09.2019 16:30v.MЕRDZAVAN1
23.09.2019 06:50v.OHANAVAN1
25.09.2019 11:33v.ACHADJUR, 582
25.09.2019 11:33v.DITAVAN1
25.09.2019 11:33v.DITAVAN, 151
25.09.2019 11:33v.MAYISYAN KAMURDJ3
18.10.2019 07:43v.ZOVQ1
18.10.2019 07:43v.DZORAGHBYUR1
20.10.2019 23:18v.SOTQ1
21.10.2019 09:30v.THATHUL, TЕRYAN str.1
03.11.2019 15:00v.ARTIMЕT1
07.11.2019 16:18v.ARGINA1
11.11.2019 21:26YEREVAN, RUBINYANC str. 153
15.11.2019 10:03YEREVAN, HAGHTHANAK park2