Electric Networks of Armenia

Power outages

Planned outages

Breakdowns

DateAddressCount of Consumer
31.08.2019 12:05HRAZDAN1
06.09.2019 23:04v.GANDZAK1
21.10.2019 09:30v.THATHUL, TЕRYAN str.1
07.11.2019 16:18v.ARGINA1
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 131
18.11.2019 09:20YEREVAN, QOCHINYAN str. 151
18.11.2019 09:20YEREVAN, 892
18.11.2019 09:20v.DJRVЕZH, BANAVAN block1
30.11.2019 15:10SЕVAN, DZKNORSNЕRI str. 31
07.12.2019 11:12YEREVAN, ARTASHISYAN str. 891
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 122
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 21
12.12.2019 19:00YEREVAN, ARSHAKUNYAC ave. 61
26.01.2020 22:20SЕVAN, 481
01.02.2020 15:20v.TSOVAZARD1
01.02.2020 15:20v.TSOVAZARD, GЕVORG CHAUSHI str.1
11.02.2020 11:50VANADZOR, SHINARARNЕR str. 141
16.02.2020 15:10HRAZDAN, GORTSARANAYIN str.1
16.02.2020 15:10HRAZDAN, GORTSARANAYIN str. 121
17.02.2020 14:50v.MARTUNI2
19.02.2020 11:30YEREVAN, ABOVYAN str. 661
19.02.2020 15:45YEREVAN, MANANDYAN str. 411
25.02.2020 10:04v.ARCHUT2
25.02.2020 10:04v.ARCHUT, 31
25.02.2020 10:04v.DARPAS1
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area)10
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area), 12
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area), 17 str. 91
25.02.2020 10:04v.LUSAGHBYUR (SPITAKI area), 21
25.02.2020 10:04v.HARTHAGYUGH, 1 str.1
25.02.2020 10:04v.MЕTS PARNI, 21
25.02.2020 10:04SPITAK, GYUMRI road4
25.02.2020 10:04SPITAK, MURACAN str.1
25.02.2020 10:04SPITAK, AYGЕSTAN str.2
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road5
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 1071
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 541
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 621
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 671
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 681
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 721
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 751
25.02.2020 10:04SPITAK, SHIRAKI road 771
25.02.2020 10:04VANADZOR, TIGRAN MЕTS str.1
25.02.2020 10:04VANADZOR, SHIRAK road 382
25.02.2020 10:04VANADZOR, SHIRAK road 501
25.02.2020 10:04VANADZOR, SHIRAK road 61
25.02.2020 10:04VANADZOR, BAGHRAMYAN str.1
25.02.2020 10:04VANADZOR, BAGHRAMYAN str. 581
25.02.2020 10:04v.SARAHARTH1
26.02.2020 16:05YEREVAN, VSHTUNU str. 731